WE ARE CHATCHAWAL ORCHID

จำหน่ายสินค้าการเกษตร สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานส่งออก ผ่านระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP, BRC, ISO22000 : 2005

ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 จากตระกูลเทลวานิช บริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากดอกไม้สดตัดดอกไปยังสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท ยังได้พัฒนาสายการผลิตใหม่สำหรับผลไม้และผักสด บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO22000, BRC นอกจากนี้เรายังเป็นสมาชิกของ SEDEX และนโยบายด้านแรงงานของเราได้ปฏิบัติตาม ETI